Gratis verzending vanaf 65,-Veilig online betalen Klantenbeoordeling
5,0
Rated 5,0 out of 5

Affiliatie voorwaarden

Hieronder treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn voor het Affiliate programma van Scuba World. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot deze overeenkomst.
Aanmelding als potentieel Affiliate houdt in dat u de Algemene Voorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.
Om je als Affiliate aan te melden dient u:

  • Via onze site een Affiliate account aan te maken en naar waarheid in te vullen.
  • Te bevestigen dat u de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Scuba World beoordeelt vervolgens of uw site wordt opgenomen in haar Affiliate Programma.

Definities:
1. Scuba World: Scuba World gevestigd in Arnhem, Markt 17 6811CG. BTW nummer: 855602168B01 KvK-nummer: 64291200
2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Scuba World als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de Affiliate site. 
3. Affiliate site: De internetpagina of -pagina’s waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van scubaworld.nl
Aanmelding en acceptatie:
1. Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate.
2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.
Gebruik:
1. De Affiliate zal de door Scuba World aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het Affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
2. Affiliates zijn niet toegestaan de producten of diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
  • Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs 
  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
  • Misleiding van derden
Informatievoorziening en prijsvoering:
Scuba World werkt met data feeds. De productinformatie en eventuele prijzen op de site van scubaworld.nl zijn bindend voor de affiliate. 
Commissie:
1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien Scuba World een verkoop heeft geregistreerd via een Affiliate banner op uw site. De commissie is voor een bedrijf aangesloten Affiliate exclusief btw. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing is, zal over de commissie btw worden berekend.
2. De commissie die u ontvangt wordt berekent over de prijs van het bestelde product(en) exclusief btw.
3. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Scuba World is bindend voor de Affiliate.
4. De Affiliate geeft Scuba World toestemming voor het opstellen van de creditnotas voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd. 
5. De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. In geval dat de commissie over een maand minder bedraagt dan 25 (vijfentwintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag 25 (vijfentwintig euro) of meer bedraagt.
6. Indien een klant gebruik maakt van de wettelijke herrroepingstermijn van 14 dagen dan zal de commissie over dit product in mindering worden gebracht.
Beindiging:
1. Scuba World is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate overeenkomst te beindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is Scuba World onder meer gerechtigd om de Affiliate-overeenkomst met onmiddellijke ingang te beindigen in geval:
– De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
– De site van de Affiliate naar oordeel van Scuba World in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op n of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn; 
2. De Affiliate is gerechtigd om de Affiliate-overeenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: info@scubaworld.nl.
3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door Scuba World uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald. 
Geheimhouding:
Alle door u aan Scuba World verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
Aansprakelijkheid:
1. Scuba World aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
2. Scuba World draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Scuba World kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens. 
4. Scuba World is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie. 
Overig:
1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Scuba World.
2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde.
3. Scuba World is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliate-overenkomst te beindigen. Indien de Affiliate niet tot beindiging van de Affiliate-overeenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. 
ScubaWorld