Gratis verzending vanaf 65,-Veilig online betalen Klantenbeoordeling
5,0
Rated 5,0 out of 5

Algemene voorwaarden

Gevestigd aan de Markt 17 te 6811CG Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64291200.

Versie 1.4 d.d. 19-12-2015.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Scuba World: Scuba World, gevestigd aan de Markt 17 te 6811CG Arnhem, BTW-nummer: 855602168B01, email algemeen: info@scubaworld.nl, email webwinkel: customerservice@scubaworld.nl;
2. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
3. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Scuba World die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
4. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
5. verkoop op afstand: het door Scuba World georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van n of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand;
7. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
8. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarbij werkzaamheden en/of leveringen worden uitgevoerd voor consument.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de ingevolge artikel 2 lid 1 bekendgemaakte voorwaarden geacht door de consument te zijn ontvangen en geaccepteerd.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Scuba World zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Scuba World. Scuba World is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Scuba World dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 3 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Scuba World zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod dan wel prijs binden de ondernemer niet.
5. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Scuba World of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van consument zijn de vorderingen van Scuba World op de consument en de verplichtingen van de consument jegens Scuba World onmiddellijk opeisbaar.
8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Scuba World is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Scuba World is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 5 – Incassokosten en verzuim
1. Indien de consument de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de consument zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de consument met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Scuba World. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van consument. Ingeval de consument in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de consument vergoeding verschuldigd van alle kosten die Scuba World moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen incassokosten. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de consument, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de consument te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6 – Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien Scuba World gegevens behoeft van de consument in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument alle benodigde gegevens aan Scuba World ter beschikking heeft gesteld.
4. Op voorraad zijnde producten worden door Scuba World in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Scuba World zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk n maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Scuba World de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Scuba World per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
5. Indien Scuba World een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Scuba World zich het recht voor de levering op te schorten.

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingrecht
1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Scuba World. De consument is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van viertien kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als vierteen kalanderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5. De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Scuba World binnen een termijn van vierteen kalanderdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
6. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Scuba World het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen viertien dagen terugbetalen.
7. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen viertien dagen retour te zenden aan Scuba World. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van enige overeenkomst aan Scuba World verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 9 – Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Scuba World in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Scuba World gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Scuba World kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 10 – Garantie
1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.
2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan onze garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, zal Scuba World de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Scuba World vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Scuba World te retourneren en de eigendom daarover aan Scuba World over te dragen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Scuba World, consument of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Scuba World in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
5. De door Scuba World verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Scuba World aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Scuba World verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
2. Scuba World is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Scuba World, dan wel tussen Scuba World en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Scuba World, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Scuba World.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: customerservice@scubaworld.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Slotbepalingen
1. Wanneer door Scuba World gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Scuba World onderhavige voorwaarden soepel toepast.
2. Indien n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Scuba World in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Scuba World vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
3. Scuba World behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

ScubaWorld